NO-BEAM

SOLUCIONS ESPECIALS

NO-BEAM
Adaptem aquest perfil amb finestres a qualsevol tipus de disseny de travesser horitzontal. Gràcies a la gran capacitat de càrrega i resistència a la flexió dels nostres Minicarrils, és possible minimitzar la quantitat de material utilitzat per a la instal·lació del sistema de prestatgeries dinàmiquesa. Pensem en verd!

DESCRIPCIÓ

• La solució perfecta i econòmica per a un nou concepte de
Prestatgeria Dinàmica
• Gran capacitat de càrrega, gràcies al Minicarril Dinalager
• Gran varietat d’opcions per cobrir tota casuística de caixa a
lliscar
Es subministren els perfils NoBeam a la mesura requerida pel
client, a un llarg total màxim de 2.700 mm.
Les cotes que ens cal per personalitzar són:
— Interior dels travessers horitzontals de la prestatgeria (A).
— Profunditat de la prestatgeria: cota interior dels travessers.
— Ample estàndard d’ancoratge del NoBeam: travesser de
80 mm de vertical per 40 mm d’ample.
Consultar mides especials.
En cas de profunditats (L) que requereixin un suport intermedi
dels Minicarrils, s’haurà d’estudiar cada cas la millor solució
d’ancoratge dels suports, a l’ésser cada prestatgeria diferent


PROCÉS DE MUNTATGE

Procés de Muntatge
1.- S’instal·la còmodament sobre els travessers frontal i posterior
de la prestatgeria, prèviament desplaçat en vertical un d’ells
respecte a l’altre per trobar el pendent necessari per al
lliscament de les caixes. S’aconsella entre un 3% i un 5% de
pendent.
2.- En els forats del NoBeam, es col·locaran els Minicarrils de
forma còmoda i perfectament en paral·lel, començant per
la part de NoBeam d’entrada de mercaderia i posteriorment,
mitjançant un lliscament cap a la part NoBeam de sortida
(picking), s’introduirà a seves respectives cavitats. Es pot
bloquejar el carril mitjançant uns simples taps superiors de
plàstic a la part NoBeam d’entrada. La part NoBeam de sortida,
ja disposa d’una sobre-vora final per evitar la caiguda de les
caixes
Temps total de muntatge: 1 operari = 5 minuts per nivell